Walne Zgromadzenie PTKOZ

Komunikat 2017.03.05

Dotyczy: Walnego Zgromadzenia Członków PTKOZ

Niniejszym zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe PTKOZ. Walne Zgromadzenie zwołuję na dzień 04.04.2017 (wtorek) w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1, początek o godzinie 1620 – pierwszy termin, a w drugim terminie o 1640. Szczegółowa informacja o numerze sali będzie dostępna w recepcji Konferencji OSOZ w Centrum Kongresowym w dniu 04.04.2017. Informacji organizacyjnych udziela Sekretarz PTKOZ Adam Tworek, tel. 728 505 047, e-mail: adamtworek2@gmail.com.

Przedstawiam następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia (WZ):

 1. Rozpoczęcie WZ przez Prezesa PTKOZ
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Zaproszenie gości
 5. Wybór przewodniczącego WZ
 6. Wybór protokolanta WZ
 7. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu PTKOZ
 8. Sprawozdanie Rady Naczelnej PTKOZ
 9. Propozycje zmian w Statucie PTKOZ
 10. Sprawy członkowskie
 11. Dyskusja programowa
 12. Zakończenie WZ

Jarosław J. Fedorowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

Władze PTKOZ

Zarząd PTKOZ (alfabetycznie)

Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. MD, PhD, MBA – Prezes,

Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr n. ekon. – Wiceprezes

Anna Szczerbak, LLM, MBA –Wiceprezes.

Zarząd podjął uchwałę o składkach członkowskich, ustalając ich wysokość na 200 PLN rocznie, począwszy od roku 2017.

 

Rada Naczelna PTKOZ (alfabetycznie):

Beata Buchelt, dr. n. ekon., MBA, adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., Partner Zarządzający Kancelarii Miller Canfield w Warszawie;

Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab n. ekon, dr n. med, wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Iga Rudawska, profesor zwyczajny, dr hab. n. ekon., kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego : Przewodnicząca.

Kontakt

Sekretarz PTKOZ Adam Tworek

Osoby zainteresowane wstąpieniem lub współpracą z PTKOZ proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z sekretarzem:

tel. 728 505 047; e-mail: adamtworek2@gmail.com

PTKOZ uzyskało rejestrację w KRS pod numerem 0000632947, z numerami NIP 7010610117, REGON 365295159.

Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 11, 5p. 00-513 Warszawa

Definicja KOZ

Definicja Koordynowanej Ochrony Zdrowia wg. PTKOZ

“Koordynowana ochrona zdrowia (KOZ) oznacza zorganizowane działania uczestników systemu mające na celu osiąganie wysokiej efektywności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta”

Według Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
KOORDYNOWANA Ochrona Zdrowia powinna być:

KO – KOmpleksowa oraz zintegrowana
OR – ORganizacyjnie kontrolowana
DY – DYnamicznie reagująca na potrzeby uczestników
NO – NOwoczesna i wysokiej jakości
WA – WArtościowa i efektywna
NA – NAwiązująca do rozwiązań sprawdzonych na świecie

Założyciele PTKOZ

Założyciele PTKOZ (na zdjęciu brakuje kilku osób) 14.04.2016

1. Beata Buchelt, dr n. ekon., MBA, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2. Andrzej Chełchowski, dr n. prawn., partner zarządzający w Kancelarii MillerCanfield w Warszawie, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
3. Marcin Czech, prof. nadzw. dr hab. n.ekon., dr n. med., MBA, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Principal w QuintilesIMS Poland
4. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dr. n. ekon. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie
5. Jarosław J. Fedorowski, prof. nadzw. doc. dr med., dr. n. med., MBA, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
6. Jerzy Hennig, dr. n. farm. Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
7. Andrzej Jacyna, lek., p.o. Prezesa NFZ, Wiceprezes ds Medycznych NFZ
8. Jacek Krajewski, lek. Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
9. Jan Krakowiak, dr hab. n. o zdr., adiunkt w Katedrze Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
10. Filip Nowak, mgr ekon, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ w Warszawie, Przewodniczący Rady ds. Taryfikacji
11. Łukasz Rozdeiczer, LLM, Prezes Batna Group w Warszawie, Adj. Prof. Georgetown University, Washington, USA
12. Dominik Rozkrut, dr n. ekon. Prezes Głownego Urzędu Statystycznego w Warszawie
13. Iga Rudawska, prof. dr hab. n. ekon. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
14. Anna Szczerbak, mgr prawa, MBA, Liaison Officer European Hospital Federation HOPE, członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali
15. Piotr Warczyński, dr n. med., Wiceminister Zdrowia
16. Maria Węgrzyn, prof. nadzw. dr hab. n. ekon., Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
17. Leszek Wieczorek, prof. nadzw. dr hab. n. prawn., Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
18. Adam Windak, prof. dr hab. n .med., Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
19. Mirosław J. Wysocki, prof. dr. hab. n. med., Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie